ALGEMENE VOORWAARDEN- NAFAS

Artikel 1. Algemeen

NAFAS
Kamer van Koophandel nummer: 74811533
BTW nummer: NL211760547B01

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, diensten en/of werkzaamheden van NAFAS.

 

Artikel 2. Inschrijving lessen, trainingen en workshop

De inschrijving van de lessen, trainingen en workshops worden gedaan via het online reserveringssysteem Momoyoga.

 

Artikel 3. Betaling

De betalingen voor de lessen, trainingen en workshops verlopen via het online reserveringssysteem Momoyoga. De deelnemer kan hier kredieten aanschaffen. 1 krediet staat voor 1 les, training of workshop. Betalingen kunnen gedaan worden via iDeal (online).  De prijzen kunnen hierin variëren afhankelijk van de betreffende activiteit. Dit krediet blijft geldig voor de termijn die daarvoor aangegeven staat in het reserveringssysteem.

Als bij aanvang van een les, training, workshop of een andere overdrachtsvorm nog niet is betaald, kunnen we de deelnemer weigeren.

Bij een factuur dien je binnen 14 dagen te betalen. Als betaling uitblijft kunnen we een beroep doen op een incassobureau. Je dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die we moeten maken als betaling uitblijft.

Door het betalen van de gehele of een gedeelte van de factuur verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

 

Artikel 4. Offertes

Door ons opgestelde offertes zijn vrijblijvend en geldig voor een periode van 30 dagen, indien anders is aangegeven. Een offerte is definitief indien door beide partijen binnen 30 dagen schriftelijke toezegging is gedaan. Prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 5. Annulering.

Yogalessen en workshops. Wanneer de deelnemer zich via het reserveringssysteem heeft aangemeld voor een les of workshop kan hij/zij zich tot 12 uur van tevoren kosteloos afmelden door zich uit te schrijven op het online reserveringssysteem. Meldt de deelnemer zich niet af binnen het bovengenoemde termijn dan wordt 1 krediet (de prijs voor 1 les) afgeschreven.

Het niet opdagen voor een gereserveerde les of workshop zal tevens volledig in rekening worden gebracht aan de deelnemer door het bedrag automatisch te verrekenen met zijn of haar krediet.

NAFAS mag een les annuleren indien er drie uur voorafgaand aan de les minder dan 2 aanmeldingen zijn. Daarnaast mag door slechte weersomstandigheden en andere overmachtssituaties de les geannuleerd worden. Deelnemers ontvangen hiervan per mail een notificatie. Het ingezette krediet komt weer als tegoed op het account.

 

Trainingen. Annulering van een training kan tot 14 dagen na aanmelding kosteloos. Annuleer je na 14 dagen tot 1 maand voor de aanvang van de training dan wordt 50% van het reeds betaalde bedrag teruggestort of nog in rekening gebracht indien je nog geen 50% van de volledige factuur hebt betaald. Bij annulering vanaf 1 maand voor aanvang van de training wordt het gehele bedrag in rekening gebracht en wordt geen geld teruggegeven.

 

Coaching. Annulering van een coachingsgesprek binnen 14 dagen na aanmelding is kosteloos. Annuleer je binnen 7 dagen voorafgaand aan het gesprek dan wordt 50% van het reeds betaalde bedrag teruggestort of nog in rekening gebracht indien je nog geen 50% van de volledige factuur hebt betaald. Verzetten is tot 7 werkdagen voorafgaand aan het gesprek mogelijk, dit is kosteloos. Bij annulering binnen 24 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij overmachtssituaties kan NAFAS de afspraak verzetten. Dit laten we je zo snel mogelijk via de mail weten en maken we een nieuwe afspraak.

 

Artikel 6. Vervanging of verzetten

NAFAS mag bij ziekte of overmacht een vervanger inschakelen en/of de les, workshop of training in overleg verplaatsen naar een andere datum.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Bezoek aan de lessen van NAFAS is geheel op eigen risico. NAFAS is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van een les, workshop of andere georganiseerde activiteit. Als deelnemer blijf je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden etc. Zowel wij noch de locatie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen anders dan als resultaat van onze nalatigheid of niet nakomen van afspraken.

Wij delen onze kennis, ervaring naar beste inzicht, eer en geweten. Onze begeleiding is geenszins vervanging van reguliere zorg, medicatie of therapie. Wel zullen we ons naar beste weten inspannen zodat jij de juiste handvaten hebt om het beste uit onze diensten en producten te halen. Raadpleeg eerst je huisarts indien je gezondheid eventueel beperkingen met zich meebrengt.

Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u NAFAS, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de les ten gevolge van je eigen handelen of nalaten.

 

Artikel 8. Overdraagbaarheid

De door jou aangeschafte producten of gemaakte reserveringen zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 9. Huisregels

NAFAS is dankbaar voor het gebruik van haar faciliteiten. Daarom dien je je te houden aan de huisregels, procedures, instructies en aanwijzingen die je van ons krijgt. Indien je je hier niet aan houdt of op enige wijze de plezierige deelname van andere deelnemers belemmert, dan kunnen we je uitsluiten van verdere deelname en behouden we het recht om je verdere toegang te ontzeggen. Dit geeft je geen recht op restitutie van de factuur.

 

Artikel 10. Fotograferen en filmen

Bij deelname geeft je NAFAS toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, deelnemers of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Je kunt ter plekke aan de docent of fotograaf kenbaar maken, als je niet gefotografeerd wenst te worden, als je foto’s niet op de website of social media pagina’s van NAFAS mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

 

Artikel 11. Klachten

Mocht je ontevreden zijn over onze producten of diensten, dan ontvangen wij binnen 15 dagen een duidelijke omschrijving van de klacht, zodat we als de klacht gegrond is deze kunnen herstellen. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 12. Eigendomsrechten

Bij NAFAS wordt met grote zorgvuldigheid de trainingen zelf ontwikkeld. Het eigendom van producten zoals werkboeken, geluidsopnames, hand-outs en dergelijke ligt dan ook bij NAFAS. De materialen zijn strikt voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden vermenigvuldigd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van NAFAS.

 

Artikel 13. Geheimhouding en privacy

Bij NAFAS gaan we vertrouwelijk om met je persoonlijke en/of bedrijfsgegevens. NAFAS verzamelt persoonsgegevens van haar bezoekers en deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, betalingsopdrachten en de administratie. Hier gaan wij zorgvuldig mee om en de gegevens worden verwerkt binnen de kader van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Artikel 14. Overige bepalingen

NAFAS is bevoegd te allen tijde wijzigingen in de lestijden, tarieven, huisregels en voorwaarden aan te brengen.